menu
Kaktusownia.com Logo

Regulamin serwera Kaktusownia

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Serwer Minecraft, działający pod domeną kaktusownia.com, subdomeną mc.kaktusownia.com, zwany dalej "Kaktusownią" lub serwerem, obejmuje także całą infrastrukturę zarządzaną w ramach serwera Kaktusownia.

1.2. Osoba korzystająca z usług serwera Kaktusownia jest zwana dalej użytkownikiem, odbiorcą lub graczem.

1.3. Osoby zarządzające serwerem Kaktusownia są zwane dalej administracją.

1.4. Kaktusownia nie jest powiązana ani spokrewniona z firmą Microsoft ani Mojang. Jest to serwer stworzony i prowadzony przez osoby trzecie niezwiązane z wydawcami Minecraft.

1.5. Korzystając z serwera Kaktusownia, użytkownik zaświadcza, że zna i akceptuje niniejszy regulamin oraz zobowiązuje się przestrzegać go w trakcie korzystania z serwera. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkownika z obowiązku jego przestrzegania. Jeśli użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z punktów regulaminu, nie może korzystać z usług serwera Kaktusownia.

1.6. Serwer Kaktusownia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Zmiany te będą obowiązywały od momentu opublikowania ich.

1.7. Osoby niepełnoletnie, korzystające z serwera Kaktusownia, muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych przed rozpoczęciem gry na serwerze. Rodzice lub opiekunowie prawni muszą zapoznać się z regulaminem i wyrazić na niego zgodę. Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do nadzoru korzystania przez podopiecznego z serwera Kaktusownia.

1.8. Regulamin będzie interpretowany przez administrację, która podejmuje decyzje w sprawach egzekwowania regulaminu. Należy pamiętać, że werdykty będą dostosowywane do konkretnej sytuacji i realiów gry w Minecraft.

1.9. Użytkownik jednoznacznie wyraża zgodę na podporządkowanie się i przestrzeganie regulaminów i/lub zasad specyficznych dla poszczególnych treści, funkcji lub obszarów serwera.

1.10. Administracja zastrzega sobie prawo do przymusowego wykonania podjętych decyzji.

§2. Zachowanie użytkowników

2.1. Serwer Kaktusownia nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie osób korzystających z serwera. Użytkownicy są odpowiedzialni za swoje własne zachowanie.

2.2. Czat na serwerze Kaktusownia jest filtrowany. Serwer nie gwarantuje dostarczenia komunikacji.

2.3. Serwer Kaktusownia zachęca do kulturalnej i przyjaznej komunikacji między graczami. Działania rażąco niezgodne z zasadami dobrych obyczajów są zabronione.

2.4. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie bezpieczeństwa swojego konta przy użyciu dostępnych na serwerze funkcji, w szczególności musi chronić swoje hasło.

2.5. Administrator może wymagać od gracza stawienia się do kontroli, podczas której sprawdzona będzie uczciwość gry. Użytkownik zgadza się na kontrole urządzenia używanego do korzystania z serwera.

2.6. Gracz jest zobowiązany do regularnego odczytywania czatu, zwłaszcza wiadomości od administracji. Odbiorca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na wiadomość od administracji w czasie nie przekraczającym 2 minut.

2.7. Użytkownikowi zabrania się używania nieautoryzowanego przez administrację zewnętrznego oprogramowania (w tym np. autoclicker, makro), modyfikacji gry lub „cheatów”.

2.7.1. Administracja zezwala na korzystanie z modyfikacji gry, takich jak "minimapy", pod warunkiem, że są one skonfigurowane w taki sposób, który nie umożliwia nienaturalnego poznawania lokalizacji bloków wartościowych. Dozwolone jest także używanie modyfikacji, które zmieniają aspekt wizualny, o ile nie prowadzi to do nieuprawnionego dostępu do informacji. Akceptujemy modyfikacje wpływające na wyświetlanie elementów czatu w grze po stronie użytkownika.

2.8. Doprowadzanie do nieładu krytycznych dla serwera Kaktusownia miejsc i ich okolic jest zabronione. W szczególności spawnu (/spawn).

2.9. Doprowadzanie do nieładu jakiegokolwiek terenu/sektora przy użyciu środków masowego i/lub szerokiego zniszczenia jest zabronione. W szczególności tzw. „lava castów”.

2.9.1. Konstrukcja zwana „armatą TNT” nie jest uważana jako wspomiany w punkcie 2.9 środek.

2.10. Upublicznianie jakichkolwiek odnośników lub treści nawiązujących do innych niż serwer Kaktusownia podmiotów jest zabronione. W szczególności reklamowanie innych serwerów Minecraft.

2.11. Upublicznianie informacji osobowych o osobach, które nie wyraziły na to zgody jest zabronione.

2.12. Zabrania się czerpania korzyści z błędów serwera i gry Minecraft. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy administracja wyrazi na dane działanie zgodę.

2.13. Zabrania się nieautoryzowanego przez administrację pozyskiwania informacji o serwerze w procesie, który wykazuje znamiona szpiegostwa przemysłowego lub/i wywiadu gospodarczego.

3.14. Użytkownik zobowiązuje się do unikania wszelkich działań, które mogą skutkować nadmiernym zużyciem mocy obliczeniowej serwera lub/i zakłóceniem jego prawidłowego funkcjonowania.

3.15. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego stosowania się do wszelkich poleceń wydanych przez administrację, zwłaszcza w sprawach związanych z korzystaniem z serwera.

§3. Idea sektorów

3.1. Sektor spawn jest obszarem należącym do administracji serwera. Teren służy umiejscowieniu funkcji serwera i jako miejsce bezpiecznych spotkań.

3.2. Sektor freebuild jest obszarem przeznaczonym dla osób preferujących pokojową grę. Na tym terenie technicznie uniemożliwione jest korzystanie z TNT i pojedynkowanie się PVP. Ustawienia terenu gangu leżącego na tej strefie mogą być jednak modyfikowane przez szefa danego gangu. Na tym terenie doprowadzanie świata gry do nieładu oraz sprawianie notorycznych uciążliwości użytkownikom jest zabronione.

3.3. Sektor otwartego świata jest obszarem, w którym nie istnieją techniczne blokady używania TNT i pojedynkowania się PVP. Przeznaczony jest dla użytkowników preferujących grę w stylu walk gangów/gildii. Działania doprowadzające do nieładu są dozwolone, jeśli nie łamią punktu 2.9.

§4. Kary

4.1. Serwer Kaktusownia może stosować wybrane przez administrację kary wobec użytkowników, którzy działają niezgodnie z regulaminem lub/i postępują w sposób szkodliwy dla serwera.

4.2. Kara może obejmować dowolny sposób korzystania z serwera i dowolny czas trwania.

4.3. Kara może być nałożona na powiązane z użytkownikiem nazwy kont, adresy internetowe, konta Discord oraz inne tożsamości.

4.4. Administracja może umieścić osobę na publicznej liście osób nieuczciwych w przypadku uzasadnionych podejrzeń o nieuczciwe działania.

§5. Odpowiedzialność

5.1. Wszystkie konta, przedmioty itp. mogą zostać utracone w przypadku zakończenia projektu Kaktusownia. Administracja nie zwraca użytkownikom żadnych przedmiotów i poniesionych kosztów. Informacja o ewentualnym zakończeniu projektu zostanie podana z wyprzedzeniem.

5.2. Serwer nie gwarantuje ciągłej dostępności lub działania.

5.3. Serwer zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu w celu konserwacji lub napraw. Zazwyczaj są to godziny poranne i nocne.

§6. Twórczość użytkownika

6.1. Użytkownik akceptuje, że wszelkie treści, działania oraz twórczość generowana podczas korzystania z serwisu mogą być rejestrowane, przechowywane, wykorzystywane i publikowane przez serwer.

6.2. Użytkownik wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz serwera wszelkich praw majątkowych związanych z twórczością, którą tworzy na serwerze.

6.3. Użytkownik zobowiązuje się do pełnego zrezygnowania z dochodzenia wszelkich roszczeń wobec serwera związanych z prawami do twórczości utworzonej na serwerze.

§7. Zawieszenie praw gracza

7.1. Administracja serwera zastrzega sobie prawo do zastosowania okresowego zawieszenia praw gracza mającego charakter okresu próbnego, wstrzymującego stosowanie kary.

7.2. Zawieszenie praw gracza może zostać wprowadzone w sytuacji naruszenia regulaminu serwera, niestosowania się do zasad etyki gracza lub działania w sposób szkodliwy dla społeczności serwera.

7.3. Użytkownik objęty zawieszeniem praw może utracić wybrane przez administrację możliwości oferowane przez serwer.

7.4. W przypadku powtarzających się naruszeń regulaminu, administracja serwera zastrzega sobie prawo do zastosowania bardziej surowych kar.

§8. Interpretacje regulaminu

8.1 Dwóch graczy pokłóciło się. Na czacie stosują wobec siebie wzajemnie niekulturalne słownictwo.

Oboje graczy popełniają wobec siebie ten sam czyn. W związku z tym żadna ze stron nie zostanie ukarana za słownictwo.

8.2 Dwóch graczy pokłóciło się. Tym razem tylko jedna ze stron obraża drugą.

Niedopuszczalne jest, gdy jedna strona prowadząca niesympatyczną lecz kulturalną wymianę zdań jest obrażana przez drugą. Strona stosująca wulgarne słownictwo zostanie ukarana.

8.3 Istnieją dwa gangi – A (leżący na dowolnej strefie) i B (leżący na strefie freebuild), które nie sympatyzują ze sobą. Pewnego dnia gang A napada na gang B niszcząc ich wszystkie budowle przy użyciu nieistotnej metody.

Jako że w strefie freebuild zakazane jest doprowadzanie do nieładu terenu, gang A zostanie ukarany.

8.4 Istnieją dwa gangi A i B, oba leżące na strefie otwartego świata. Gang A niszczy teren gangu B.

W strefie freebuild doprowadzanie do nieładu jest dozwolone. Gang A nie zostanie ukarany chyba że złamie punkt 2.9 poprzez użycie np. lava castu.

8.5 Pewien gracz przebywa na serwerze z klientem cheatów. Nie używa aktualnie cheatów, ale jest na profilu gry, który umożliwia cheatowanie.

Gracz zostanie ukarany. Samo wejście na serwerze z klientem cheatów jest uznawane jako złamanie punktu 2.7.

Polityka Prywatności Serwera Minecraft

Witaj na naszym serwerze Minecraft! Szanujemy Twoją prywatność i jesteśmy zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych. Poniżej przedstawiamy naszą politykę prywatności, która wyjaśnia, jakie dane zbieramy i w jaki sposób je przetwarzamy.

1. Rodzaje zbieranych danych:

Na naszym serwerze zbieramy tylko te dane, które są niezbędne do zapewnienia płynnej rozgrywki oraz bezpieczeństwa serwera. Obejmuje to:

Nick i UUID: Twój nick w grze oraz unikalny identyfikator gracza (UUID) są zbierane w celu identyfikacji Twojej postaci w grze.

Adres IP: Zbieramy adresy IP graczy w celu zarządzania połączeniami oraz zapobiegania działaniom oszustów.

Nieodwracalnie zaszyfrowane dane logowania: Twoje dane logowania hashowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twojego konta oraz naszego serwera. Nikt nie jest w stanie odczytać tych danych.

Informacje przesłane przez gracza: Zbieramy informacje, które gracz dobrowolnie przesyła, na przykład w czatach gry lub w formularzach.

Statystyki gracza: Przechowujemy ogólne statystyki dotyczące Twojej aktywności na serwerze, takie jak ilość zdobytych punktów czy czas spędzony w grze.

2. Cel zbierania danych:

Gromadzenie tych danych ma na celu:

Umożliwienie dostępu do serwera Minecraft.
Zapewnienie płynnej rozgrywki oraz dostępu do funkcji serwera.
Zapobieganie i wykrywanie oszustw oraz naruszeń regulaminu.
Rozwiązywanie problemów związanych z wydajnością i bezpieczeństwem serwera.

3. Logi aktywności graczy:

Prowadzimy logi aktywności graczy, takie jak działania podczas rozgrywki oraz aktywność na serwerze. Logi te są używane wyłącznie w celu zapobiegania oszustwom, naruszeniom regulaminu oraz w celach bezpieczeństwa serwera.

4. Udostępnianie danych osobowych:

Twoje dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa serwera lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Twoje prawa:

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Jeśli masz pytania dotyczące swoich danych osobowych lub naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami przez discord.

Niniejsza polityka prywatności jest ważna od daty ostatniej aktualizacji i może być okresowo modyfikowana. Prosimy o regularne sprawdzanie naszej polityki prywatności w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

Dziękujemy, że jesteś częścią naszej społeczności na serwerze Minecraft. Życzymy Ci miłego grania!

Regulamin Serwera Discord "Kaktusownia.com"

Kultura i Szacunek:
1.1. Szanuj innych użytkowników serwera. Nieakceptowalne jest obrażanie, dyskryminacja, mobbing lub zachowanie, które może sprawić, że ktoś poczuje się niekomfortowo.
1.2. Unikaj wulgarnego języka, obrazów, treści pornograficznych lub nieodpowiednich. Serwer ma być przyjaznym miejscem dla wszystkich.
1.3. Nie używaj groźb ani nawoływań do przemocy wobec innych uczestników serwera.

Spam i Reklamy:
2.1. Nie spamuj na serwerze. Obejmuje to nadmierne użycie wielkich liter, powtarzające się wiadomości, spam emotikonami i podobne zachowania.
2.2. Reklamy są dozwolone tylko w wyznaczonych kanałach i zgodnie z regulaminem tych kanałów. Nie spamuj linkami ani reklamami.

Porządek na Serwerze:
3.1. Używaj odpowiednich kanałów do odpowiednich tematów. Unikaj offtopów w nieodpowiednich miejscach.
3.2. Nie rozpowszechniaj dezinformacji ani nie wprowadzaj w błąd innych użytkowników.
3.3. Moderacja serwera ma prawo do przywracania porządku i karania za naruszenia regulaminu, w tym także poprzez ostrzeżenia, wyciszenia lub banicję.
Prywatność i Bezpieczeństwo:
4.1. Nie rozpowszechniaj prywatnych danych innych użytkowników bez ich zgody.
4.2. Nie udostępniaj linków lub treści zawierających wirusy lub inne zagrożenia bezpieczeństwa.
4.3. Zgłaszaj wszelkie podejrzane lub nieodpowiednie zachowania moderacji serwera.

Inne:
5.1. Użytkownicy są odpowiedzialni za przestrzeganie regulaminu, nieznajomość go nie zwalnia z odpowiedzialności.
5.2. Administracja serwera ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie, a jego aktualizacje zostaną ogłoszone na serwerze.
5.3. Wszelkie dodatkowe zasady i regulacje dotyczące określonych kanałów lub funkcji serwera muszą być przestrzegane.
Kara za Naruszenia:
6.1. Naruszenia regulaminu mogą skutkować ostrzeżeniami, wyciszeniem, czasowym lub permanentnym banem, zależnie od stopnia naruszenia i historii użytkownika.
6.2. Decyzje administracji serwera są ostateczne i nie podlegają dyskusji ani odwołaniom, chyba że jest to uzasadnione.

Zachęcamy do przestrzegania tego regulaminu, aby uczynić serwer "Kaktusownia.com" przyjaznym i przyjemnym miejscem dla wszystkich użytkowników. Dziękujemy za udział i współtworzenie naszej społeczności!

Polityka Prywatności Serwera Discord

Witamy na naszym serwerze Discord! Szanujemy Twoją prywatność i chcielibyśmy Cię poinformować o zasadach gromadzenia i przetwarzania danych na Discordzie. Chociaż my sami nie przechowujemy Twoich danych, Discord może zbierać pewne informacje zgodnie ze swoimi politykami.

1. Discord - Gromadzenie Danych:

Nasza społeczność na serwerze Discord korzysta z platformy dostarczanej przez Discord Inc. Discord może zbierać i przetwarzać dane.

2. Polityka Prywatności Discorda:

Sugerujemy, że zapoznasz się z oficjalną Polityką Prywatności Discorda, aby dowiedzieć się, jakie dane Discord może zbierać oraz jakie ma zasady przetwarzania tych danych. Nasza społeczność na serwerze nie ma dostępu ani kontroli nad danymi, które Discord zbiera i przechowuje.

3. Nasza rola:

Jako administracja serwera Discord, nie przechowujemy ani nie zbieramy Twoich danych osobowych. Naszym celem jest zapewnienie przyjaznej i bezpiecznej społeczności dla naszych członków.

Dziękujemy za bycie częścią naszej społeczności na serwerze Discord. Życzymy Ci miłego korzystania z naszego serwera!

Polityka Prywatności i Regulamin serwisu kaktusownia.com

Polityka Prywatności

1. Pliki cookie

Serwis kaktusownia.com korzysta z plików cookie w celu zapewnienia lepszej jakości usług i dostosowania ich do potrzeb użytkowników. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące rodzajów plików cookie, jakie używamy, oraz celów, dla których są one wykorzystywane.

1.1 Pliki cookie sesji

Pliki cookie sesji są plikami tymczasowymi, które są usuwane po zakończeniu sesji przeglądania strony internetowej. Służą one do tworzenia sesji użytkownika, co umożliwia nam śledzenie aktywności użytkowników w ramach jednej wizyty na stronie. Nie gromadzimy w nich żadnych danych osobowych.

1.2 Dane zbierane za pomocą plików cookie

Kaktusownia.com zbiera tylko niezbędne dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego działania strony. Przykładowe dane obejmują adres IP oraz podstawowe informacje służące do debugowania strony. Nie zbieramy danych osobowych objętych regulacjami RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

2. Zasady korzystania z serwisu

Serwis kaktusownia.com zachęca wszystkich użytkowników do korzystania z niego w sposób uczciwy i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Poniżej znajdziesz podstawowe zasady korzystania z serwisu:

2.1. Zakaz nadużywania serwisu

Zabronione jest nadużywanie serwisu kaktusownia.com w jakikolwiek sposób, który może zakłócać jego działanie lub naruszać prawa innych użytkowników.

2.2. Odpowiedzialność za treść użytkownika

Użytkownicy są odpowiedzialni za treść, którą udostępniają na serwisie kaktusownia.com. Treści naruszające prawa autorskie, prawa do prywatności lub inne przepisy prawne są zabronione.

2.3. Zakaz użycia automatycznych narzędzi

Zabronione jest korzystanie z automatycznych narzędzi lub skryptów do zbierania danych lub innych działań, które mogą obciążać serwer lub naruszać zasady korzystania z serwisu.

2.4. Zmiany w regulaminie

Serwis kaktusownia.com zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie. Aktualna wersja regulaminu będzie zawsze dostępna na stronie.

3. Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące polityki prywatności lub regulaminu serwisu kaktusownia.com, prosimy o kontakt przez Discord.